FOX
COCK | SCHLONG | DICK | BATON | WANG | STICK | FADANGLE